domů mapa webu napište nám
 
 

Kontakt:
Telefon: (+420) 608 813 800
E-mail: info@ekologievpraxi.cz
IČO: 67725121
DIČ: 8303181722

Pobočka:
Chemická 954
Praha 4 - Kunratice
148 00

Co znamená ochrana krajinného rázu?

Jak vyplývá z § 12 zákona 114/1992 Sb. má každá krajina svůj ráz. Každou krajinu je možno popsat pomocí přírodních, kulturních a historických charakteristik. Krajinný ráz je však v různých oblastech a místech různě výrazný a různě čitelný. V určitých situacích jsou znaky jednotlivých charakteristik krajinného rázu dobře zřetelné a spoluvytvářejí jedinečnost a nezaměnitelnost krajinné scény – vizuálně vnímaného obrazu krajiny. V jiných typech krajiny jsou znaky krajinného rázu nezřetelné.

Ochrana KR bere v úvahu skutečnost, zdali jsou v krajině přítomny cenné znaky krajinného rázu nebo ne. Pokud navrhovaný záměr zasahuje do méně významných a nepříliš cenných znaků a hodnot, pak je možné brát jej z hlediska krajinného rázu jako únosný. Pokud je tomu obráceně a tedy navrhovaný záměr výrazně mění ráz krajiny (ovlivňuje významné a cenné znaky) je třeba zpracovat podrobné hodnocení a na jeho základě rozhodnout o míře narušení krajiny.

Důležitý je též fakt, že ochrana krajinného rázu se dle dikce zákona vztahuje na veškerou krajinu bez rozdílu a to i na krajinu urbanizovanou nebo městskou.