domů mapa webu napište nám
 
 

Kontakt:
Telefon: (+420) 608 813 800
E-mail: info@ekologievpraxi.cz
IČO: 67725121
DIČ: 8303181722

Pobočka:
Chemická 954
Praha 4 - Kunratice
148 00

Co je Naturové posouzení?

Naturové posouzení je odborná zpráva, která obsahuje zjištění, popis a vyhodnocení přímých i nepřímých vlivů posuzovaného záměru na předměty ochrany a celistvost evropsky významné lokality (EVL) a/nebo ptačí oblasti (PO), které byly vyhlášeny v souladu se zákonem 114/1992 Sb. Předměty ochrany ptačích oblastí jsou druhy ptáků, předměty ochrany evropsky významných lokalit jsou druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť (tj. vegetace). Posouzení Natura řeší celý průběh existence zamýšleného zásahu a to od výstavby, přes užívání až po jeho odstranění. Obsahem Naturového posouzení by mělo být i variantní řešení záměru a navržení kompenzačních opatření.

Zpracování Naturového posouzení zahrnuje zjištění výskytu předmětu nebo předmětů ochrany dané EVL nebo PO ve vztahu k záměru. Podle charakteru předmětu ochrany jsou přizvání specialisté (ornitolog, ichtyolog, entomolog) a je proveden terénní průzkum. Následuje vyhodnocení vlivů záměru.

Naturové posouzení je zakotveno v zákoně v § 45h a § 45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Každý kdo může svou činností ovlivnit stav přírody je povinen předložit návrh záměru orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít významný vliv na území evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast soustavy Natura 2000. Pokud příslušný orgán ochrany přírody významný vliv nevyloučí, musí být zpracováno posouzení podle § 45i - Naturového posouzení. V tomto případě je investor povinen provést Naturové posouzení na vlastní náklady. Naturové posouzení může provádět jen autorizovaná osoba, kterou uděluje ministerstov životního prostředí na základě splnění potřebných náležitostí (§ 45i, odst. 3 a 4 zákona 114/1992 Sb.).