domů mapa webu napište nám
 
 

Kontakt:
Telefon: (+420) 608 813 800
E-mail: info@ekologievpraxi.cz
IČO: 67725121
DIČ: 8303181722

Pobočka:
Chemická 954
Praha 4 - Kunratice
148 00

Co je krajinný ráz?

Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovalého přírodního a kulturního prostředí. Je dán specifickými rysy a znaky, které vytvářejí její rázovitost - odlišnost a jedinečnost. Ráz krajiny vyjadřuje nejenom přítomnost pozitivních jevů a znaků, ale též kulturní a duchovní dimenzi krajiny. Pojmu „krajinný ráz“ odpovídá pojem „charakter krajiny“ ( v odborné literatuře označováno též jako Landscape Character, Landschaftscharakter), vyjádřený především morfologií terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačního krytu a osídlení.

Ráz krajiny vychází z termínu krajina, který je však taktéž jen obtížně definovatelný.

Krajinný ráz je zakotven v zákoně 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.”. Citace §12:

Národní ochrana krajinného rázu vychází z celoevropsky přijatého standardu, že existuje zájem na celoplošné ochraně krajinného rázu jako součásti kulturního dědictví minulosti a příznivého životního prostředí budoucích generací. Zákon se tímto paragrafem snaží, aby orgány ochrany přírody chránily nejen zvláště chráněná území a vyjmenované druhy rostlin a živočichů, ale aktivně přispívaly k péči o celé území beze zbytku, zejména z hlediska zachování bohatosti a pestrosti krajinných typů, jejich estetických a přírodních hodnot (cit. AOPK).

Ochrana krajinného rázu je ochranou obecnou, platí tedy na celém území státu. Zvýšená pozornost je problematice věnována v chráněných krajinných oblastech, kde je zachování harmonického obrazu kulturní krajiny a omezení případných rušivých vlivů významným předmětem zájmu správy CHKO. K ochraně krajinného rázu pak v nejvyšší míře přispívá institut Přírodní park, který má za jednu ze svých základních poslání právě ochranu krajinného rázu.