domů mapa webu napište nám
 
 

Kontakt:
Telefon: (+420) 608 813 800
E-mail: info@ekologievpraxi.cz
IČO: 67725121
DIČ: 8303181722

Pobočka:
Chemická 954
Praha 4 - Kunratice
148 00

Co je jev 17 a 18?

Jedná se o územně analytické podklady pro přípravu územních plánu obcí, velkých územních celků a krajů. V územně analytických podkladech (ÚAP) se krajinného ráz týká právě jev 17 (oblast krajinného rázu) a jev 18 (místo krajinného rázu).

Cílem studií, které poskytujeme jsou podklady, které dopomůžou k realizaci územních koncepcí tak, aby co nejlépe plnily svůj účel (ochranu krajinného rázu). Naším cílem je v zájmovém území ochránit nejzachovalejší segmenty všech typů krajiny a zároveň v maximální míře zajistit ochranu alespoň základních charakteristik území.

K tomuto účelu využíváme diferenciaci krajiny pomocí typologické a individuální kategorizace (především dle Löwa 2005). Typologickou a individuální kategorizaci využíváme právě proto, že každý vnímá a hodnotí krajinu z jiného úhlu pohledu.

Individuální členění vyzdvihuje jedinečnost a neopakovatelnost každé krajiny. Tu pojímá jako soubor vizuálních prostorů ovlivněných přírodními, kulturními a estetickými hodnotami. Typologické členění pracuje s opakujícími se charakteristikami krajiny. Jednotlivé typy vymezuje na základě vnitřní podobnosti a odlišnosti vůči okolí. V případě typologického členění krajiny vycházíme především z typologie krajiny, kterou zpracoval Löw (2005). Jako zdroj informací využíváme i Atlas krajiny České republky.